27 Jan 2017

Fractus 对研发生态系统提供支持

Fractus最初为加泰罗尼亚理工大学的衍生企业。研究与发展铭刻在我们的核心价值观之中,这帮助我们研发新技术,让我们更进一步。与研究中心和各高校的合作不论在目前还是将来,对 Fractus 都十分重要,他们对于我们在新兴研究领域的成功作出了关键贡献。

我们的商务合作伙伴方案旨在与研究中心构筑更坚实的合作关系,招聘到更多有才能的毕业生。

 

请点击这里了解我们的部分合作项目。

 

 

 

Fractus                                                                                                                                                                  UPC